maj 27 2013

Gdje je emanet?

Svaka od nas ima pri sebi nešto što ne želi da niko sazna. Nekada se insan nađe u situaciji kada mu je potrebno da podijeli sa nekim nešto, a da to ipak bude u povjerenju, da se ne širi dalje. Zato su osobe koje znaju da čuvaju tajnu one koje su povjerljive i cijenjene kod ljudi. Povjerljivost se povezuje sa emanetom u islamu.Sama riječ emanet ima isti korijen kao riječ mu´min. U širem značenju, emanet podrazumjeva povjerenje, sigurnost, bezbjednost. U šerijatskom pogledu, emanet znači obavezu bilo koje vrste koju je čovjek dužan učiniti.

Naš Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, je bio u mladosti poznat pod nazivom „El-Emin" povjerljivi, jer su svi bili oni muslimani, mušrici ili židovi ostavljali svoje stvari kod Resulullaha na čuvanje i kada bi došli svoje bi stvari preuzimali bez ikakvog nedostatka ili mahane .
"Allah vam doista naređuje da emanete date onima kojima pripadaju, a kada među ljudima sudite – da pravedno sudite. Savjet Allahov je uistinu divan i Allah doista sve čuje i vidi!"
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Izvrši emanet prema onome ko ti ga je povjerio, a nemoj iznevjeriti onoga ko je tebe iznevjerio.“
Enes b. Malik, radijallahu anhu, kaže: „Allahov Vjerovjesnik nam ne bi držao govor, a da ne bi rekao: „Nema imana onaj ko nema emaneta, a nema ni vjere onaj ko se ne drži dogovora.“

Na prvom mjestu treba spomenuti emanet prema Allahu, subhanehu ve teala. U to spada sve ono što nam je vjerom propisano kao obaveza. Poput imana, namaza, posta i ostalog.
Nakon toga dolaze emaneti prema ljudima i ostalim stvorenjima. U to spadaju sve vrste ugovora i sve čime se čovjek obavezao u međuljudskim odnosima. Ako ne izvrši emanet, počinio je grijeh. Dakle, sve vrste kupoprodajnih ugovora, bračni ugovor, ugovor o zajmau, pa čak i davanje riječi. Emaneti u pogledu govora ljudi, čuvanje od gibeta i nemimeta, uznemiravanja muslimana, laži i sličnog.
A na trećem mjestu je emanet prema samom sebi u šta spada samo odgajanje i čuvanje emaneta jezika, razuma i sličnog.

Povjerljivost je osobina vjernika, dok je osobina munafika da kad mu se nesto povjeri on to iznevjeri.Abdullah b. Amr radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kod koga se nađu ove četiri osobine – to je pravi licemjer, a kod koga se nađe jedna od njih ima osobinu licemjera sve dok se je se ne prođe: kada mu se nešto povjeri – iznevjeri, kada zbori – laže, kada sklopi ugovor – krši ga, kada se svađa – bezobrazan je!“ 
"O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno emanete ne proigravajte.“ 
i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu,“ (El-Muminun, 8) 
Alijj b. Ebi Talib, radijallahu anhu, kaže: „Ko kod ljudi bude imao tri stvari dužnost im je da prema njemu izvrše tri:  kada mu pričaju da im povjeruje, kada mu nešto povjere da ih ne iznevjeri, kada im obeća da ispuni obećanje, a oni su prema njemu obavezni da ga vole svojim srcima, da ga hvale svojim jezicima i da mu ukažu svoju pomoć.“ 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svako od vas je čuvar i svako će odgovarati za ono što čuva. Vođa je čuvar i bit će odgovoran za svoje podanike. Muškarac je čuvar svoje porodice i odgovarat će za ono što čuva. Žena je čuvar kuće svoga muža i odgovorna je za ono što čuva. Sluga je čuvar imetka svoga vlasnika i odgovoran je za ono što čuva. Uistinu, svi ste vi čuvari i svako od vas je odgovoran za ono što čuva.“
Važnost emaneta u životu jednog muslimana je izuzetno velika.Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem: Kada među ljudima nestane emaneta, očekuj Sudnji dan.“
O vjernici, ne varajte Allaha i Poslanika, pa da svjesno iznevjerite vaše emanete. I neka znate zaista su vaši imeci i djeca iskušenje, a kod Allaha je najveća nagrada»! (El-Enfal, 27 i 28)
«Allah vam strogo naređuje da povjerene emanete izvršite prema onima kojima pripadaju»! (En-Nisa, 58)
« I oni koji povjerene emanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali..» (El-Mu'minun, 8)
«Mi smo ponudili emanet nebesima, Zemlji i brdima, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek, a on je zaista prema sebi nepravedan i lahkomoslen»!  Zašto?«..da bi Allah licemjere i licemjerke, mnogobošce i mnogoboške kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio»! (Al-Ahzab, 72) Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem: "Nema imana (vjerovanja) onaj koji nema povjerenja, niti vjere onaj koji se ne pridržava datog obećanja." (Ahmed)  


Tumačeći hadis: "Kada nestane povjerenja, čekaj Posljednji čas." - Ibn-Hadžer kaže: "...Postojanje ovog hadisa u poglavlju znanja jeste sto je davanje stvari na upravljanje onima koji nisu sposobni za to biva zbog neznanja i nestanka znanja što je od predznaka Sudnjeg dana." (Fethu el-Bari)  
Ovo su bile neke osnovne stvari uopšteno o emanetu i njegovom mjestu u islamu.

Pripremila Ummu Merjem

Baner

Kako ostvariti islam?

Iz želje da osjetiš i ti onu istinsku sreću i zadovoljstvo, a prije svega iz želje da se spasiš vječne vatre, pripremili smo ti koristan sažetak osnovnih stvari koje sačinjavaju temelj ove savršene vjere, i koje moraš da ostvariš i da imaš pri sebi ukoliko želiš da budeš od muslimana, od onih sretnih, od onih koje će Allah, Uzvišeni i Slavljeni, prozvati na Sudnjem danu kao one koji su se spasili vječnog Džehennema.

Skini dokument

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Download

Izbor islamskih knjiga:

  • Priručnik tragaocu za istinom - Risale uleme Nedžda
    Ako je govor učenjaka i njihovo jasno iznošenje da je pridruživanje Allahu...
    Download
  • Tehakum i mjesto tekfira mušrika u vjeri
    Počeću sa obaranjem pogrešnog shvatanja kojeg mnogi ljudi danas pripisuju riječima...
    Download


Za više knjiga, klikni ovdje.

Magazin Muslimah

"Muslimah" je elektronski magazin specijalno za ženu muslimanku koji bi, inšaAllah, izlazio tromjesečno sa ekstra ramazanskim brojem. U našim izdanjima možete čitati tekstove iz aqide, Kur'ana...

Posjeti blog

O nama...

Osnova naše vjere islama je tewhid, obožavanje samo Allaha, subhanehu ve te ala, bez činjenja mu sudruga u ‘ibadetu. Važnost tewhida je prožeta Kur’anom kao i hadisima. Obećana nam je nagrada ako ustrajemo na čistom tewhidu...

Čitaj dalje...